Faqts : Languages: Natural : Bulgarian

+ Search
Add Entry AlertManage Folder Edit Entry Add page to http://del.icio.us/
Did You Find This Entry Useful?

1 of 2 people (50%) answered Yes
Recently 1 of 2 people (50%) answered Yes

Entry

Каква част от българите използват електронна поща?

May 10th, 2008 14:12
Dimitar Avramov,


Според изследване на ЕС, проведено в началото на 2008 г. една 25% от 
населението на България използва ел.поща. 66% от българските граждани 
не могат изобщо да боравят с Интернет. За сравнение в останалите страни 
от ЕС този процен е средно 40%. Добрата новина за България е, че броят 
на тези, който изобщо не могат да боравят с Интернет намалява с всяка 
година. През 2006 г. например той е бил 72%. Делът на българите с 
високи технологични познания и умения за работа в Интернет е близък до 
този в останалите страни от ЕС.